94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Załączniki do sprawy nr 1/ZDB/U/2023
Załączniki do sprawy nr 1/ZDB/U/2023
9 Downloads

Załączniki do sprawy nr 1/ZDB/U/2023:
nr 1. STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA,
nr 2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
nr 3. FORMULARZ OFERTY „DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH DO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO BONIN”,
nr 4. UMOWA NA DOSTAWĘ NAWOZÓW (PROJEKT),
nr 5. OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI,
nr 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,
nr 7. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014),
nr 8. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 1 PKT 3 I ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO).

Size: 203 kB