94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Specyfikacja Warunków Zamówienia – znak sprawy: 1/ZDB/U/2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia – znak sprawy: 1/ZDB/U/2023
9 Downloads

Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 późn. zm.). z zastosowaniem przepisów dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zamówienia:
„Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego Bonin”

Size: 516 kB