94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Ogłoszenie o zamówieniu – różne nawozy 2023/S 011-026122
Ogłoszenie o zamówieniu – różne nawozy 2023/S 011-026122
22 Downloads

Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 późn. zm.). z zastosowaniem przepisów dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zamówienia:
Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego Bonin

Size: 153 kB